Traditional

馬上偶成

城南城北紫遊韁,盡日閑行看似忙。
刺水離離葛葉短,連村漠漠豆花香。
夕陽有信催殘角,春草無情上繚墻。
我亦人間倦遊者,長吟聊復愴興亡。

Simplified

马上偶成

城南城北紫游缰,尽日闲行看似忙。
刺水离离葛叶短,连村漠漠豆花香。
夕阳有信催残角,春草无情上缭墙。
我亦人间倦游者,长吟聊复怆兴亡。

Pronunciation

mǎ shàng ǒu chéng

chéng nán chéng běi zǐ yóu jiāng , jìn rì xián xíng kàn sì máng 。
cì shuǐ lí lí gé yè duǎn , lián cūn mò mò dòu huā xiāng 。
xī yáng yǒu xìn cuī cán jiǎo , chūn cǎo wú qíng shàng liáo qiáng 。
wǒ yì rén jiān juàn yóu zhě , cháng yín liáo fù chuàng xīng wáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.