Traditional

馬上口占

大耋光陰豈自期,即今堪喜亦堪悲。
關河隔絕初心負,憂患侵尋舊學衰。
羸馬涉溪孤店路,棲鴉滿樹曉霜時。
憑鞍殘夢悠然覺,又得浮生一首詩。

Simplified

马上口占

大耋光阴岂自期,即今堪喜亦堪悲。
关河隔绝初心负,忧患侵寻旧学衰。
羸马涉溪孤店路,栖鸦满树晓霜时。
凭鞍残梦悠然觉,又得浮生一首诗。

Pronunciation

mǎ shàng kǒu zhān

dà dié guāng yīn qǐ zì qī , jí jīn kān xǐ yì kān bēi 。
guān hé gé jué chū xīn fù , yōu huàn qīn xún jiù xué shuāi 。
léi mǎ shè xī gū diàn lù , qī yā mǎn shù xiǎo shuāng shí 。
píng ān cán mèng yōu rán jué , yòu dé fú shēng yī shǒu shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.