Traditional

馬上微雨

三日觸毒暑,衣垢背汗浹。
今旦殊蕭然,涼雨吹醉頰。
瘦松無橫枝,蠹竹少全葉。
渚蓮乃可念,泫泣如放妾。
豈惟人意適,我馬亦振鬣。
遠村有歸人,清溪爭晚涉。

Simplified

马上微雨

三日触毒暑,衣垢背汗浃。
今旦殊萧然,凉雨吹醉颊。
瘦松无横枝,蠹竹少全叶。
渚莲乃可念,泫泣如放妾。
岂惟人意适,我马亦振鬣。
远村有归人,清溪争晚涉。

Pronunciation

mǎ shàng wēi yǔ

sān rì chù dú shǔ , yī gòu bèi hàn jiā 。
jīn dàn shū xiāo rán , liáng yǔ chuī zuì jiá 。
shòu sōng wú héng zhī , dù zhú shǎo quán yè 。
zhǔ lián nǎi kě niàn , xuàn qì rú fàng qiè 。
qǐ wéi rén yì shì , wǒ mǎ yì zhèn liè 。
yuǎn cūn yǒu guī rén , qīng xī zhēng wǎn shè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.