Traditional

馬上晚吟

人少街荒已寂寥,風多塵起重蕭條。
上陽落葉飄宮樹,中渡流澌擁渭橋。
出早冒寒衣校薄,歸遲侵黑酒全消。
如今不是閑行日,日短天陰坊曲遙。

Simplified

马上晚吟

人少街荒已寂寥,风多尘起重萧条。
上阳落叶飘宫树,中渡流澌拥渭桥。
出早冒寒衣校薄,归迟侵黑酒全消。
如今不是闲行日,日短天阴坊曲遥。

Pronunciation

mǎ shàng wǎn yín

rén shǎo jiē huāng yǐ jì liáo , fēng duō chén qǐ zhòng xiāo tiáo 。
shàng yáng luò yè piāo gōng shù , zhōng dù liú sī yōng wèi qiáo 。
chū zǎo mào hán yī xiào báo , guī chí qīn hēi jiǔ quán xiāo 。
rú jīn bù shì xián xíng rì , rì duǎn tiān yīn fāng qū yáo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.