Traditional

馬上

春殘馬上意倀倀,縱轡微吟過數坊。
綠樹成帷連藥市,清流如帶繞球場。
城荒鼓角增悲壯,苑廢雲煙尚莽蒼。
堪笑年來向詩嬾,還家古錦隻空囊。

Simplified

马上

春残马上意伥伥,纵辔微吟过数坊。
绿树成帷连药市,清流如带绕球场。
城荒鼓角增悲壮,苑废云烟尚莽苍。
堪笑年来向诗嬾,还家古锦只空囊。

Pronunciation

mǎ shàng

chūn cán mǎ shàng yì chāng chāng , zòng pèi wēi yín guò shù fāng 。
lǜ shù chéng wéi lián yào shì , qīng liú rú dài rào qiú cháng 。
chéng huāng gǔ jiǎo zēng bēi zhuàng , yuàn fèi yún yān shàng mǎng cāng 。
kān xiào nián lái xiàng shī lǎn , huán jiā gǔ jǐn zhī kōng náng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.