Traditional

馬上

殘年流轉似萍根,馬上傷春易斷魂。
烘暖花無經日蕊,漲深水過去年痕。
迷行每問樵夫路,投宿時敲竹寺門。
不信太平元有象,牛羊點點散煙村。

Simplified

马上

残年流转似萍根,马上伤春易断魂。
烘暖花无经日蕊,涨深水过去年痕。
迷行每问樵夫路,投宿时敲竹寺门。
不信太平元有象,牛羊点点散烟村。

Pronunciation

mǎ shàng

cán nián liú zhuǎn sì píng gēn , mǎ shàng shāng chūn yì duàn hún 。
hōng nuǎn huā wú jīng rì ruǐ , zhǎng shēn shuǐ guò qù nián hén 。
mí xíng měi wèn qiáo fū lù , tóu sù shí qiāo zhú sì mén 。
bù xìn tài píng yuán yǒu xiàng , niú yáng diǎn diǎn sàn yān cūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.