Traditional

馬墜強出贈同座

足傷遭馬墜,腰重倩人擡。
隻合窗間臥,何由花下來。
坐依桃葉妓,行呷地黃杯。
強出非他意,東風落盡梅。

Simplified

马坠强出赠同座

足伤遭马坠,腰重倩人抬。
只合窗间卧,何由花下来。
坐依桃叶妓,行呷地黄杯。
强出非他意,东风落尽梅。

Pronunciation

mǎ zhuì qiáng chū zèng tóng zuò

zú shāng zāo mǎ zhuì , yāo zhòng qiàn rén tái 。
zhī hé chuāng jiān wò , hé yóu huā xià lái 。
zuò yī táo yè jì , xíng xiā dì huáng bēi 。
qiáng chū fēi tā yì , dōng fēng luò jìn méi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.