Traditional

馬希振葬地碣

亂石之壤,絕世之岡。
谷變庚戌,馬氏無王。

Simplified

马希振葬地碣

乱石之壤,绝世之冈。
谷变庚戌,马氏无王。

Pronunciation

mǎ xī zhèn zàng dì jié

luàn shí zhī rǎng , jué shì zhī gāng 。
gǔ biàn gēng xū , mǎ shì wú wáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.