Traditional

馴犀-感為政之難終也

馴犀馴犀通天犀,軀貌駭人角駭雞。
海蠻聞有明天子,驅犀乘傳來萬裏。
一朝得謁大明宮,歡呼拜舞自論功。
五年馴養始堪獻,六譯語言方得通。
上嘉人獸俱來遠,蠻館四方犀入苑。
秣以瑤芻鎖以金,故鄉迢遞君門深。
海鳥不知鐘鼓樂,池魚空結江湖心。
馴犀生處南方熱,秋無白露冬無雪。
一入上林三四年,又逢今歲苦寒月。
飲冰臥霰苦蜷跼,角骨凍傷鱗甲蹜。
馴犀死,蠻兒啼,向闕再拜顏色低。
奏乞生歸本國去,恐身凍死似馴犀。
君不見建中初,馴象生還放林邑。
君不見貞元末,馴犀凍死蠻兒泣。
所嗟建中異貞元,象生犀死何足言。

Simplified

驯犀-感为政之难终也

驯犀驯犀通天犀,躯貌骇人角骇鸡。
海蛮闻有明天子,驱犀乘传来万里。
一朝得谒大明宫,欢呼拜舞自论功。
五年驯养始堪献,六译语言方得通。
上嘉人兽俱来远,蛮馆四方犀入苑。
秣以瑶刍锁以金,故乡迢递君门深。
海鸟不知钟鼓乐,池鱼空结江湖心。
驯犀生处南方热,秋无白露冬无雪。
一入上林三四年,又逢今岁苦寒月。
饮冰卧霰苦蜷跼,角骨冻伤鳞甲蹜。
驯犀死,蛮儿啼,向阙再拜颜色低。
奏乞生归本国去,恐身冻死似驯犀。
君不见建中初,驯象生还放林邑。
君不见贞元末,驯犀冻死蛮儿泣。
所嗟建中异贞元,象生犀死何足言。

Pronunciation

xùn xī í gǎn wéi zhèng zhī nán zhōng yě

xùn xī xùn xī tōng tiān xī , qū mào hài rén jiǎo hài jī 。
hǎi mán wén yǒu míng tiān zǐ , qū xī chéng chuán lái wàn lǐ 。
yī zhāo dé yè dà míng gōng , huān hū bài wǔ zì lùn gōng 。
wǔ nián xùn yǎng shǐ kān xiàn , liù yì yǔ yán fāng dé tōng 。
shàng jiā rén shòu jù lái yuǎn , mán guǎn sì fāng xī rù yuàn 。
mò yǐ yáo chú suǒ yǐ jīn , gù xiāng tiáo dì jūn mén shēn 。
hǎi niǎo bù zhī zhōng gǔ lè , chí yú kōng jié jiāng hú xīn 。
xùn xī shēng chǔ nán fāng rè , qiū wú bái lù dōng wú xuě 。
yī rù shàng lín sān sì nián , yòu féng jīn suì kǔ hán yuè 。
yǐn bīng wò xiàn kǔ quán jú , jiǎo gǔ dòng shāng lín jiǎ sù 。
xùn xī sǐ , mán ér tí , xiàng què zài bài yán sè dī 。
zòu qǐ shēng guī běn guó qù , kǒng shēn dòng sǐ sì xùn xī 。
jūn bù jiàn jiàn zhōng chū , xùn xiàng shēng huán fàng lín yì 。
jūn bù jiàn zhēn yuán mò , xùn xī dòng sǐ mán ér qì 。
suǒ jiē jiàn zhōng yì zhēn yuán , xiàng shēng xī sǐ hé zú yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.