Traditional

駐馬聽

雕鞍成謾駐。
望斷也不歸,院深天暮。
倚遍舊日,曾共憑肩門戶。
踏青何處所,想醉拍,春衫歌舞。
征旆舉。
一步紅塵,一步回顧。
行行愁獨語。
想媚容,今宵怨郎不住。
來為相思苦。
又空將愁去。
人生無定據。
嘆後會,不知何處。
愁萬縷。
仗東風,和淚吹與。

Simplified

驻马听

雕鞍成谩驻。
望断也不归,院深天暮。
倚遍旧日,曾共凭肩门户。
踏青何处所,想醉拍,春衫歌舞。
征旆举。
一步红尘,一步回顾。
行行愁独语。
想媚容,今宵怨郎不住。
来为相思苦。
又空将愁去。
人生无定据。
叹後会,不知何处。
愁万缕。
仗东风,和泪吹与。

Pronunciation

zhù mǎ tīng

diāo ān chéng mán zhù 。
wàng duàn yě bù guī , yuàn shēn tiān mù 。
yǐ biàn jiù rì , zēng gòng píng jiān mén hù 。
tà qīng hé chǔ suǒ , xiǎng zuì pāi , chūn shān gē wǔ 。
zhēng pèi jǔ 。
yī bù hóng chén , yī bù huí gù 。
xíng xíng chóu dú yǔ 。
xiǎng mèi róng , jīn xiāo yuàn láng bù zhù 。
lái wéi xiāng sī kǔ 。
yòu kōng jiāng chóu qù 。
rén shēng wú dìng jù 。
tàn hòu huì , bù zhī hé chǔ 。
chóu wàn lǚ 。
zhàng dōng fēng , hé lèi chuī yǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.