Traditional

驛亭小憩遣興

淡日微雲共陸離,曲闌危棧出參差。
老松臨道閱千載,杜宇號山連四時。
漢水東流那有極,秦關北望不勝悲。
郵亭下馬開孤劍,老大功名頗自期。

Simplified

驿亭小憩遣兴

淡日微云共陆离,曲阑危栈出参差。
老松临道阅千载,杜宇号山连四时。
汉水东流那有极,秦关北望不胜悲。
邮亭下马开孤剑,老大功名颇自期。

Pronunciation

yì tíng xiǎo qì qiǎn xīng

dàn rì wēi yún gòng lù lí , qū lán wēi zhàn chū cān chà 。
lǎo sōng lín dào yuè qiān zài , dù yǔ hào shān lián sì shí 。
hàn shuǐ dōng liú nà yǒu jí , qín guān běi wàng bù shèng bēi 。
yóu tíng xià mǎ kāi gū jiàn , lǎo dà gōng míng pō zì qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.