Traditional

驛舍海棠已過有感

淒涼古驛官道傍,朱門沈沈春日長。
暄妍光景老海棠,顛風吹花滿空廊。
物生榮悴固其常,惜哉無與持一觴。
遊蜂戲蝶空自忙,豈知美人在西廂。
我雖已老猶能狂,佇立為爾悲容光。
盛時不遇誠可傷,零落逢知更斷腸。

Simplified

驿舍海棠已过有感

凄凉古驿官道傍,朱门沈沈春日长。
暄妍光景老海棠,颠风吹花满空廊。
物生荣悴固其常,惜哉无与持一觞。
游蜂戏蝶空自忙,岂知美人在西厢。
我虽已老犹能狂,伫立为尔悲容光。
盛时不遇诚可伤,零落逢知更断肠。

Pronunciation

yì shè hǎi táng yǐ guò yǒu gǎn

qī liáng gǔ yì guān dào bàng , zhū mén shěn shěn chūn rì cháng 。
xuān yán guāng jǐng lǎo hǎi táng , diān fēng chuī huā mǎn kōng láng 。
wù shēng róng cuì gù qí cháng , xī zāi wú yǔ chí yī shāng 。
yóu fēng xì dié kōng zì máng , qǐ zhī měi rén zài xī xiāng 。
wǒ suī yǐ lǎo yóu néng kuáng , zhù lì wéi ěr bēi róng guāng 。
shèng shí bù yù chéng kě shāng , líng luò féng zhī gēng duàn cháng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.