Traditional

駱口驛舊題詩

拙詩在壁無人愛,鳥汙苔侵文字殘。
唯有多情元侍禦,繡衣不惜拂塵看。

Simplified

骆口驿旧题诗

拙诗在壁无人爱,鸟污苔侵文字残。
唯有多情元侍御,绣衣不惜拂尘看。

Pronunciation

luò kǒu yì jiù tí shī

zhuō shī zài bì wú rén ài , niǎo wū tái qīn wén zì cán 。
wéi yǒu duō qíng yuán shì yù , xiù yī bù xī fú chén kàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.