Traditional

駱生棄官居此二十余年。

茅覆環堵亭,泉添方丈沼。
紅芳照水荷,白頸觀魚鳥。
拳石苔蒼翠,尺波煙杳渺。
但問有意無,勿論池大小。
門前車馬路,奔走無昏曉。
名利驅人心,賢愚同擾擾。
善哉駱處士,安置身心了。
何乃獨多君?
丘園居者少。

Simplified

骆生弃官居此二十余年。

茅覆环堵亭,泉添方丈沼。
红芳照水荷,白颈观鱼鸟。
拳石苔苍翠,尺波烟杳渺。
但问有意无,勿论池大小。
门前车马路,奔走无昏晓。
名利驱人心,贤愚同扰扰。
善哉骆处士,安置身心了。
何乃独多君?
丘园居者少。

Pronunciation

luò shēng qì guān jū cǐ èr shí yú nián 。

máo fù huán dǔ tíng , quán tiān fāng zhàng zhǎo 。
hóng fāng zhào shuǐ hé , bái jǐng guān yú niǎo 。
quán shí tái cāng cuì , chǐ bō yān yǎo miǎo 。
dàn wèn yǒu yì wú , wù lùn chí dà xiǎo 。
mén qián chē mǎ lù , bēn zǒu wú hūn xiǎo 。
míng lì qū rén xīn , xián yú tóng rǎo rǎo 。
shàn zāi luò chǔ shì , ān zhì shēn xīn liǎo 。
hé nǎi dú duō jūn ?
qiū yuán jū zhě shǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.