Traditional

驪宮高

高高驪山上有宮,朱樓紫殿三四重。
遲遲兮春日,玉甃暖兮溫泉溢。
裊裊兮秋風,山蟬鳴兮宮樹紅。
翠華不來歲月久,墻有衣兮瓦有松。
吾君在位已五載,何不一幸乎其中?
西去都門幾多地,吾君不遊有深意。
一人出兮不容易,六宮從兮百司備。
八十一車千萬騎,朝有宴飫暮有賜。
中人之產數百家,未足充君一日費。
吾君修己人不知,不自逸兮不自嬉。
吾君愛人人不識,不傷財兮不傷力。
驪宮高兮高入雲,君之來兮為一身,君之不來兮為萬人。

Simplified

骊宫高

高高骊山上有宫,朱楼紫殿三四重。
迟迟兮春日,玉甃暖兮温泉溢。
袅袅兮秋风,山蝉鸣兮宫树红。
翠华不来岁月久,墙有衣兮瓦有松。
吾君在位已五载,何不一幸乎其中?
西去都门几多地,吾君不游有深意。
一人出兮不容易,六宫从兮百司备。
八十一车千万骑,朝有宴饫暮有赐。
中人之产数百家,未足充君一日费。
吾君修己人不知,不自逸兮不自嬉。
吾君爱人人不识,不伤财兮不伤力。
骊宫高兮高入云,君之来兮为一身,君之不来兮为万人。

Pronunciation

lí gōng gāo

gāo gāo lí shān shàng yǒu gōng , zhū lóu zǐ diàn sān sì zhòng 。
chí chí xī chūn rì , yù zhòu nuǎn xī wēn quán yì 。
niǎo niǎo xī qiū fēng , shān chán míng xī gōng shù hóng 。
cuì huá bù lái suì yuè jiǔ , qiáng yǒu yī xī wǎ yǒu sōng 。
wú jūn zài wèi yǐ wǔ zài , hé bù yī xìng hū qí zhōng ?
xī qù dū mén jī duō dì , wú jūn bù yóu yǒu shēn yì 。
yī rén chū xī bù róng yì , liù gōng cóng xī bǎi sī bèi 。
bā shí yī chē qiān wàn qí , zhāo yǒu yàn yù mù yǒu cì 。
zhōng rén zhī chǎn shù bǎi jiā , wèi zú chōng jūn yī rì fèi 。
wú jūn xiū jǐ rén bù zhī , bù zì yì xī bù zì xī 。
wú jūn ài rén rén bù shí , bù shāng cái xī bù shāng lì 。
lí gōng gāo xī gāo rù yún , jūn zhī lái xī wéi yī shēn , jūn zhī bù lái xī wéi wàn rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.