Traditional

驪山感懷

武帝尋仙駕海遊,禁門高閉水空流。
深宮帶日年年色,翠柏凝煙夜夜愁。
鸞鳳影沈歸萬古,歌鐘聲斷夢千秋。
晚來惆悵無人會,雲雨能飛傍玉樓。

Simplified

骊山感怀

武帝寻仙驾海游,禁门高闭水空流。
深宫带日年年色,翠柏凝烟夜夜愁。
鸾凤影沈归万古,歌钟声断梦千秋。
晚来惆怅无人会,云雨能飞傍玉楼。

Pronunciation

lí shān gǎn huái

wǔ dì xún xiān jià hǎi yóu , jīn mén gāo bì shuǐ kōng liú 。
shēn gōng dài rì nián nián sè , cuì bǎi níng yān yè yè chóu 。
luán fèng yǐng shěn guī wàn gǔ , gē zhōng shēng duàn mèng qiān qiū 。
wǎn lái chóu chàng wú rén huì , yún yǔ néng fēi bàng yù lóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.