Traditional

驪龍

有美為鱗族,潛蟠得所從。
標奇初韞寶,表智即稱龍。
大壑長千裏,深泉固九重。
奮髯雲乍起,矯首浪還沖。
荀氏傳高譽,莊生冀絕蹤。
仍知流淚在,何幸此相逢。

Simplified

骊龙

有美为鳞族,潜蟠得所从。
标奇初韫宝,表智即称龙。
大壑长千里,深泉固九重。
奋髯云乍起,矫首浪还冲。
荀氏传高誉,庄生冀绝踪。
仍知流泪在,何幸此相逢。

Pronunciation

lí lóng

yǒu měi wéi lín zú , qián pán dé suǒ cóng 。
biāo qí chū yùn bǎo , biǎo zhì jí chēng lóng 。
dà hè cháng qiān lǐ , shēn quán gù jiǔ zhòng 。
fèn rán yún zhà qǐ , jiǎo shǒu làng huán chōng 。
xún shì chuán gāo yù , zhuāng shēng jì jué zōng 。
réng zhī liú lèi zài , hé xìng cǐ xiāng féng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.