Traditional

驃國樂-欲王化之先邇後遠也

驃國樂,驃國樂,出自大海西南角。
雍羌之子舒難陀,來獻南音奉正朔。
德宗立仗禦紫庭,黈纊不塞為爾聽。
玉螺一吹椎髻聳,銅鼓一擊文身踴。
珠纓炫轉星宿搖,花鬘鬥藪龍蛇動。
曲終王子啟聖人,臣父願為唐外臣。
左右歡呼何翕習,至尊德廣之所及。
須臾百辟詣閣門,俯伏拜表賀至尊。
伏見驃人獻新樂,請書國史傳子孫。
時有擊壤老農父,暗測君心閑獨語。
聞君政化甚聖明,欲感人心致太平。
感人在近不在遠,太平由實非由聲。
觀身理國國可濟,君如心兮民如體。
體生疾苦心憯淒,民得和平君愷悌。
貞元之民若未安,驃樂雖聞君不嘆。
貞元之民茍無病,驃樂不來君亦聖。
驃樂驃樂徒喧喧,不如聞此芻蕘言。

Simplified

骠国乐-欲王化之先迩后远也

骠国乐,骠国乐,出自大海西南角。
雍羌之子舒难陀,来献南音奉正朔。
德宗立仗御紫庭,黈纩不塞为尔听。
玉螺一吹椎髻耸,铜鼓一击文身踊。
珠缨炫转星宿摇,花鬘斗薮龙蛇动。
曲终王子启圣人,臣父愿为唐外臣。
左右欢呼何翕习,至尊德广之所及。
须臾百辟诣阁门,俯伏拜表贺至尊。
伏见骠人献新乐,请书国史传子孙。
时有击壤老农父,暗测君心闲独语。
闻君政化甚圣明,欲感人心致太平。
感人在近不在远,太平由实非由声。
观身理国国可济,君如心兮民如体。
体生疾苦心憯凄,民得和平君恺悌。
贞元之民若未安,骠乐虽闻君不叹。
贞元之民苟无病,骠乐不来君亦圣。
骠乐骠乐徒喧喧,不如闻此刍荛言。

Pronunciation

piào guó lè í yù wáng huà zhī xiān ěr hòu yuǎn yě

piào guó lè , piào guó lè , chū zì dà hǎi xī nán jiǎo 。
yōng qiāng zhī zǐ shū nán tuó , lái xiàn nán yīn fèng zhèng shuò 。
dé zōng lì zhàng yù zǐ tíng , tǒu kuàng bù sāi wéi ěr tīng 。
yù luó yī chuī zhuī jì sǒng , tóng gǔ yī jī wén shēn yǒng 。
zhū yīng xuàn zhuǎn xīng sù yáo , huā mán dǒu sǒu lóng shé dòng 。
qū zhōng wáng zǐ qǐ shèng rén , chén fù yuàn wéi táng wài chén 。
zuǒ yòu huān hū hé xī xí , zhì zūn dé guǎng zhī suǒ jí 。
xū yú bǎi bì yì gé mén , fǔ fú bài biǎo hè zhì zūn 。
fú jiàn piào rén xiàn xīn lè , qǐng shū guó shǐ chuán zǐ sūn 。
shí yǒu jī rǎng lǎo nóng fù , àn cè jūn xīn xián dú yǔ 。
wén jūn zhèng huà shèn shèng míng , yù gǎn rén xīn zhì tài píng 。
gǎn rén zài jìn bù zài yuǎn , tài píng yóu shí fēi yóu shēng 。
guān shēn lǐ guó guó kě jì , jūn rú xīn xī mín rú tǐ 。
tǐ shēng jí kǔ xīn cǎn qī , mín dé hé píng jūn kǎi tì 。
zhēn yuán zhī mín ruò wèi ān , piào lè suī wén jūn bù tàn 。
zhēn yuán zhī mín gǒu wú bìng , piào lè bù lái jūn yì shèng 。
piào lè piào lè tú xuān xuān , bù rú wén cǐ chú ráo yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.