Traditional

骨相

骨相元知薄,功名敢自期?
病侵強健日,閑過聖明時。
形勝輪臺地,飛騰瀚海師。
江湖雖萬裏,猶擬綴聲詩。

Simplified

骨相

骨相元知薄,功名敢自期?
病侵强健日,闲过圣明时。
形胜轮台地,飞腾瀚海师。
江湖虽万里,犹拟缀声诗。

Pronunciation

gǔ xiāng

gǔ xiāng yuán zhī báo , gōng míng gǎn zì qī ?
bìng qīn qiáng jiàn rì , xián guò shèng míng shí 。
xíng shèng lún tái dì , fēi téng hàn hǎi shī 。
jiāng hú suī wàn lǐ , yóu nǐ zhuì shēng shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.