Traditional

高麗鏡文

三水中,四維下,上帝降子於辰馬。
先操雞,後搏鴨。
己年中,二龍見。
一則藏身青木中,一則見形黑金東。

Simplified

高丽镜文

三水中,四维下,上帝降子于辰马。
先操鸡,后搏鸭。
己年中,二龙见。
一则藏身青木中,一则见形黑金东。

Pronunciation

gāo lì jìng wén

sān shuǐ zhōng , sì wéi xià , shàng dì jiàng zǐ yú chén mǎ 。
xiān cāo jī , hòu bó yā 。
jǐ nián zhōng , èr lóng jiàn 。
yī zé cáng shēn qīng mù zhōng , yī zé jiàn xíng hēi jīn dōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.