Traditional

高亭

亭脊太高君莫拆,東家留取當西山。
好看落日斜銜處,一片春嵐映半環。

Simplified

高亭

亭脊太高君莫拆,东家留取当西山。
好看落日斜衔处,一片春岚映半环。

Pronunciation

gāo tíng

tíng jǐ tài gāo jūn mò chāi , dōng jiā liú qǔ dāng xī shān 。
hǎo kàn luò rì xié xián chǔ , yī piàn chūn lán yìng bàn huán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.