Traditional

高侍郎詩

危冠高袖楚宮妝,獨步閑庭逐夜涼。
自把玉簪敲砌竹,清歌一曲月如霜。

Simplified

高侍郎诗

危冠高袖楚宫妆,独步闲庭逐夜凉。
自把玉簪敲砌竹,清歌一曲月如霜。

Pronunciation

gāo shì láng shī

wēi guān gāo xiù chǔ gōng zhuāng , dú bù xián tíng zhú yè liáng 。
zì bǎ yù zān qiāo qì zhú , qīng gē yī qū yuè rú shuāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.