Traditional

高宗時語

左相宣威沙漠,右相馳譽丹青。
三館學生放散,五臺令史經明。

Simplified

高宗时语

左相宣威沙漠,右相驰誉丹青。
三馆学生放散,五台令史经明。

Pronunciation

gāo zōng shí yǔ

zuǒ xiāng xuān wēi shā mò , yòu xiāng chí yù dān qīng 。
sān guǎn xué shēng fàng sàn , wǔ tái líng shǐ jīng míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.