Traditional

高齋小飲戲作

梅花又發鬼門關,坐覺春風萬裏寬。
荔子陰中時縱酒,竹枝聲裏強追歡。
丁年漢使殊方老,子夜吳歌昨夢殘。
白帝夜郎俱不惡,兩公補處得憑欄。

Simplified

高斋小饮戏作

梅花又发鬼门关,坐觉春风万里宽。
荔子阴中时纵酒,竹枝声里强追欢。
丁年汉使殊方老,子夜吴歌昨梦残。
白帝夜郎俱不恶,两公补处得凭栏。

Pronunciation

gāo zhāi xiǎo yǐn xì zuò

méi huā yòu fā guǐ mén guān , zuò jué chūn fēng wàn lǐ kuān 。
lì zǐ yīn zhōng shí zòng jiǔ , zhú zhī shēng lǐ qiáng zhuī huān 。
dīng nián hàn shǐ shū fāng lǎo , zǐ yè wú gē zuó mèng cán 。
bái dì yè láng jù bù è , liǎng gōng bǔ chǔ dé píng lán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.