Traditional

高昌童謠

高昌兵馬如霜雪,漢家兵馬如日月。
日月照霜雪。
回首自消滅。

Simplified

高昌童谣

高昌兵马如霜雪,汉家兵马如日月。
日月照霜雪。
回首自消灭。

Pronunciation

gāo chāng tóng yáo

gāo chāng bīng mǎ rú shuāng xuě , hàn jiā bīng mǎ rú rì yuè 。
rì yuè zhào shuāng xuě 。
huí shǒu zì xiāo miè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.