Traditional

高枕

高枕閑看古篆香,世間萬事本茫茫。
偶亡塞馬寧非福?
太察淵魚恐不祥。
每與諸兒論今古,常思百世業耕桑。
危機正在黃金印,笑殺初心繆激昂。

Simplified

高枕

高枕闲看古篆香,世间万事本茫茫。
偶亡塞马宁非福?
太察渊鱼恐不祥。
每与诸儿论今古,常思百世业耕桑。
危机正在黄金印,笑杀初心缪激昂。

Pronunciation

gāo zhěn

gāo zhěn xián kàn gǔ zhuàn xiāng , shì jiān wàn shì běn máng máng 。
ǒu wáng sāi mǎ níng fēi fú ?
tài chá yuān yú kǒng bù xiáng 。
měi yǔ zhū ér lùn jīn gǔ , cháng sī bǎi shì yè gēng sāng 。
wēi jī zhèng zài huáng jīn yìn , xiào shā chū xīn móu jī áng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.