Traditional

高相宅

青苔故裏懷恩地,白發新生抱病身。
涕淚雖多無哭處,永寧門館屬他人。

Simplified

高相宅

青苔故里怀恩地,白发新生抱病身。
涕泪虽多无哭处,永宁门馆属他人。

Pronunciation

gāo xiāng zhái

qīng tái gù lǐ huái ēn dì , bái fā xīn shēng bào bìng shēn 。
tì lèi suī duō wú kū chǔ , yǒng níng mén guǎn shǔ tā rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.