Traditional

高苑令歌

高苑之樹枯已榮,淄川之水渾已澄,鄒邑之民仆已行。

Simplified

高苑令歌

高苑之树枯已荣,淄川之水浑已澄,邹邑之民仆已行。

Pronunciation

gāo yuàn líng gē

gāo yuàn zhī shù kū yǐ róng , zī chuān zhī shuǐ hún yǐ chéng , zōu yì zhī mín pū yǐ xíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.