Traditional

鬢邊華

小梅香細艷淺。
過楚岸,尊前偶見。
愛閑淡,天與精神,掠青鬢,開人醉眼。
如今拋擲經春,恨不見,芳枝寄遠。
向心上,誰解相思,賴長對,妝樓粉面。

Simplified

鬓边华

小梅香细艳浅。
过楚岸,尊前偶见。
爱闲淡,天与精神,掠青鬓,开人醉眼。
如今抛掷经春,恨不见,芳枝寄远。
向心上,谁解相思,赖长对,妆楼粉面。

Pronunciation

bìn biān huá

xiǎo méi xiāng xì yàn qiǎn 。
guò chǔ àn , zūn qián ǒu jiàn 。
ài xián dàn , tiān yǔ jīng shén , l rú jīn pāo zhì jīng chūn , hèn bù jiàn , fāng zhī jì yuǎn 。
xiàng xīn shàng , shuí jiě xiāng sī , lài cháng duì , zhuāng lóu fěn miàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.