Traditional

鬬雞詩

開軒望平子。
驟馬看陳王。
貍膏熏鬬敵。
芥粉壒春場。
解翅蓮花動。
猜羣錦臆張。

Simplified

鬬鸡诗

开轩望平子。
骤马看陈王。
狸膏熏鬬敌。
芥粉壒春场。
解翅莲花动。
猜羣锦臆张。

Pronunciation

dòu jī shī

kāi xuān wàng píng zǐ , zhòu mǎ kàn chén wáng , lí gāo xūn dòu dí , jiè fěn ài chūn cháng , jiě chì lián huā dòng , cāi qún jǐn yì zhāng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.