Traditional

魏堤有懷

魏王堤下水,聲似使君灘。
惆悵回頭聽,踟躕立馬看。
蕩風波眼急,翻雪浪心寒。
憶得瞿唐事,重吟行路難。

Simplified

魏堤有怀

魏王堤下水,声似使君滩。
惆怅回头听,踟蹰立马看。
荡风波眼急,翻雪浪心寒。
忆得瞿唐事,重吟行路难。

Pronunciation

wèi dī yǒu huái

wèi wáng dī xià shuǐ , shēng sì shǐ jūn tān 。
chóu chàng huí tóu tīng , chí chú lì mǎ kàn 。
dàng fēng bō yǎn jí , fān xuě làng xīn hán 。
yì dé qú táng shì , zhòng yín xíng lù nán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.