Traditional

魏王堤

花寒懶發鳥慵啼,信馬閑行到日西。
何處未春先有思,柳條無力魏王堤。

Simplified

魏王堤

花寒懒发鸟慵啼,信马闲行到日西。
何处未春先有思,柳条无力魏王堤。

Pronunciation

wèi wáng dī

huā hán lǎn fā niǎo yōng tí , xìn mǎ xián xíng dào rì xī 。
hé chǔ wèi chūn xiān yǒu sī , liǔ tiáo wú lì wèi wáng dī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.