Traditional

魚水同歡/蝶戀花

棣萼樓前佳氣藹。
欣遇稱觴,正鬥杓移亥。
三兩日來連慶會。
賀賓喜色增加倍。
未遜徐雛分小大。
好比晉朝,二陸休聲在。
更祝靈椿顏不改。
三蘇相繼居臺宰。

Simplified

鱼水同欢/蝶恋花

棣萼楼前佳气蔼。
欣遇称觞,正斗杓移亥。
三两日来连庆会。
贺宾喜色增加倍。
未逊徐雏分小大。
好比晋朝,二陆休声在。
更祝灵椿颜不改。
三苏相继居台宰。

Pronunciation

yú shuǐ tóng huān / dié liàn huā

dì è lóu qián jiā qì ǎi 。
xīn yù chēng shāng , zhèng dǒu sháo yí hài 。
sān liǎng rì lái lián qìng huì 。
hè bīn xǐ sè zēng jiā bèi 。
wèi xùn xú chú fēn xiǎo dà 。
hǎo bǐ jìn zhāo , èr lù xiū shēng zài 。
gēng zhù líng chūn yán bù gǎi 。
sān sū xiāng jì jū tái zǎi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.