Traditional

魚遊春水

秦樓東風裏。
燕子還來尋舊壘。
餘寒微透,紅日薄侵羅綺。
嫩筍才抽碧玉簪,細柳輕窣黃金蕊。
鶯囀上林,魚遊春水。
屈曲闌幹遍倚。
又是一番新桃李。
佳人應念歸期,梅妝淡洗。
鳳簫聲杳沈孤雁,目斷澄波無雙鯉。
雲山萬重,寸心千裏。

Simplified

鱼游春水

秦楼东风里。
燕子还来寻旧垒。
馀寒微透,红日薄侵罗绮。
嫩笋才抽碧玉簪,细柳轻窣黄金蕊。
莺啭上林,鱼游春水。
屈曲阑干遍倚。
又是一番新桃李。
佳人应念归期,梅妆淡洗。
凤箫声杳沈孤雁,目断澄波无双鲤。
云山万重,寸心千里。

Pronunciation

yú yóu chūn shuǐ

qín lóu dōng fēng lǐ 。
yàn zǐ huán lái xún jiù lěi 。
yú hán wēi tòu , hóng rì báo qīn luó qǐ 。
nèn sǔn cái chōu bì yù zān , xì liǔ qīng sū huáng jīn ruǐ 。
yīng zhuàn shàng lín , yú yóu chūn shuǐ 。
qū qū lán gān biàn yǐ 。
yòu shì yī fān xīn táo lǐ 。
jiā rén yīng niàn guī qī , méi zhuāng dàn xǐ 。
fèng xiāo shēng yǎo shěn gū yàn , mù duàn chéng bō wú shuāng lǐ 。
yún shān wàn zhòng , cùn xīn qiān lǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.