Traditional

魚腹丹書

九登龍門山,三飲太湖水。
畢竟不成龍,命負張胡子。

Simplified

鱼腹丹书

九登龙门山,三饮太湖水。
毕竟不成龙,命负张胡子。

Pronunciation

yú fù dān shū

jiǔ dēng lóng mén shān , sān yǐn tài hú shuǐ 。
bì jìng bù chéng lóng , mìng fù zhāng hú zǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.