Traditional

魚身字

三度過海,兩度上漢。
行至勒漠,命屬柏君。

Simplified

鱼身字

三度过海,两度上汉。
行至勒漠,命属柏君。

Pronunciation

yú shēn zì

sān dù guò hǎi , liǎng dù shàng hàn 。
xíng zhì lè mò , mìng shǔ bǎi jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.