Traditional

魯城民歌

魯地抑種稻,一概被水沫。
年年索蟹夫,百姓不可活。

Simplified

鲁城民歌

鲁地抑种稻,一概被水沫。
年年索蟹夫,百姓不可活。

Pronunciation

lǔ chéng mín gē

lǔ dì yì zhǒng dào , yī gài bèi shuǐ mò 。
nián nián suǒ xiè fū , bǎi xìng bù kě huó 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.