Traditional

魯墟礎

魯墟無復壞垣存,偶榜舟來入亂雲。
杜曲桑麻猶郁郁,桃源雞犬亦欣欣。
青圍舊墅千峰立,綠引官河一脈分。
我蔔數椽差不遠,得歸何以報吾君?

Simplified

鲁墟础

鲁墟无复坏垣存,偶榜舟来入乱云。
杜曲桑麻犹郁郁,桃源鸡犬亦欣欣。
青围旧墅千峰立,绿引官河一脉分。
我卜数椽差不远,得归何以报吾君?

Pronunciation

lǔ xū chǔ

lǔ xū wú fù huài yuán cún , ǒu bǎng zhōu lái rù luàn yún 。
dù qū sāng má yóu yù yù , táo yuán jī quǎn yì xīn xīn 。
qīng wéi jiù shù qiān fēng lì , lǜ yǐn guān hé yī mài fēn 。
wǒ bǔ shù chuán chà bù yuǎn , dé guī hé yǐ bào wú jūn ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.