Traditional

魯墟舟中作

春浦南來元不到,畫橈偶復入鷗群。
人家遠火林間見,船底微波枕上聞。
山口正銜初出月,渡頭未散欲歸雲。
錦囊詩草新寥落,得句猶堪寄一欣。

Simplified

鲁墟舟中作

春浦南来元不到,画桡偶复入鸥群。
人家远火林间见,船底微波枕上闻。
山口正衔初出月,渡头未散欲归云。
锦囊诗草新寥落,得句犹堪寄一欣。

Pronunciation

lǔ xū zhōu zhōng zuò

chūn pǔ nán lái yuán bù dào , huà ráo ǒu fù rù ōu qún 。
rén jiā yuǎn huǒ lín jiān jiàn , chuán dǐ wēi bō zhěn shàng wén 。
shān kǒu zhèng xián chū chū yuè , dù tóu wèi sàn yù guī yún 。
jǐn náng shī cǎo xīn liáo luò , dé jù yóu kān jì yī xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.