Traditional

鯉魚行

鯉魚財三尺,淺水不覆脊;雖懷江湖樂,已嘆刀幾赤。
長鯨之長幾千丈,雪蹴山傾萬重浪,縱遊不厭滄海寬,一躍已在青天上。
身世局促古所哀,噞喁貪餌胡為哉?
人間溝瀆莫更顧,夜半變化乘風雷。

Simplified

鲤鱼行

鲤鱼财三尺,浅水不覆脊;虽怀江湖乐,已叹刀几赤。
长鲸之长几千丈,雪蹴山倾万重浪,纵游不厌沧海宽,一跃已在青天上。
身世局促古所哀,噞喁贪饵胡为哉?
人间沟渎莫更顾,夜半变化乘风雷。

Pronunciation

lǐ yú xíng

lǐ yú cái sān chǐ , qiǎn shuǐ bù fù jǐ û suī huái jiāng hú lè , yǐ tàn dāo jī chì 。
cháng jīng zhī cháng jī qiān zhàng , xuě cù shān qīng wàn zhòng làng , zòng yóu bù yàn cāng hǎi kuān , yī yuè yǐ zài qīng tiān shàng 。
shēn shì jú cù gǔ suǒ āi , yǎn yóng tān ěr hú wéi zāi ?
rén jiān gōu dú mò gēng gù , yè bàn biàn huà chéng fēng léi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.