Traditional

鶯花亭

沙外春風柳十圍,綠陰依舊語黃鸝。
故應留與行人恨,不見秦郎半醉時。

Simplified

鶯花亭

沙外春风柳十围,绿阴依舊语黄鹂。
故应留与行人恨,不见秦郎半醉时。

Pronunciation

yīng huā tíng

shā wài chūn fēng liǔ shí wéi , lǜ yīn yī jiù yǔ huáng lí 。
gù yīng liú yǔ xíng rén hèn , bù jiàn qín láng bàn zuì shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.