Traditional

雞犬

鄉村年久競農務,秋歛春耕恐失時。
我老元無夙興事,嬾雞啼曉恰相宜。

Simplified

鸡犬

乡村年久竞农务,秋歛春耕恐失时。
我老元无夙兴事,嬾鸡啼晓恰相宜。

Pronunciation

jī quǎn

xiāng cūn nián jiǔ jìng nóng wù , qiū liǎn chūn gēng kǒng shī shí 。
wǒ lǎo yuán wú sù xīng shì , lǎn jī tí xiǎo qià xiāng yí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.