Traditional

雞犬

貧家也復謹朝昏,小犬今年乞近村。
糖秕無多深媿汝,狺狺終夜護籬門。

Simplified

鸡犬

贫家也复谨朝昏,小犬今年乞近村。
糖秕无多深媿汝,狺狺终夜护篱门。

Pronunciation

jī quǎn

pín jiā yě fù jǐn zhāo hūn , xiǎo quǎn jīn nián qǐ jìn cūn 。
táng bǐ wú duō shēn kuì rǔ , yín yín zhōng yè hù lí mén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.