Traditional

雞贈鶴

一聲警露君能薄,五德司晨我用多。
不會悠悠時俗士,重君輕我意如何?

Simplified

鸡赠鹤

一声警露君能薄,五德司晨我用多。
不会悠悠时俗士,重君轻我意如何?

Pronunciation

jī zèng hè

yī shēng jǐng lù jūn néng báo , wǔ dé sī chén wǒ yòng duō 。
bù huì yōu yōu shí sú shì , zhòng jūn qīng wǒ yì rú hé ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.