Traditional

鳶贈鶴

君誇名鶴我名鳶,君叫聞天我唳天。
更有與君相似處,饑來一種啄腥膻。

Simplified

鸢赠鹤

君夸名鹤我名鸢,君叫闻天我唳天。
更有与君相似处,饥来一种啄腥膻。

Pronunciation

yuān zèng hè

jūn kuā míng hè wǒ míng yuān , jūn jiào wén tiān wǒ lì tiān 。
gēng yǒu yǔ jūn xiāng sì chǔ , jī lái yī zhǒng zhuó xīng shān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.