Traditional

鳴禽

小徑霜泥結凍時,幽人十日廢筇枝。
新晴池館春來早,簾外鳴禽聖得知。

Simplified

鸣禽

小径霜泥结冻时,幽人十日废筇枝。
新晴池馆春来早,帘外鸣禽圣得知。

Pronunciation

míng qín

xiǎo jìng shuāng ní jié dòng shí , yōu rén shí rì fèi qióng zhī 。
xīn qíng chí guǎn chūn lái zǎo , lián wài míng qín shèng dé zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.