Traditional

海上輕鷗何處尋?
煙波萬裏信浮沈。
今朝忽向船頭見,消盡平生得喪心。

Simplified

海上轻鸥何处寻?
烟波万里信浮沉。
今朝忽向船头见,消尽平生得丧心。

Pronunciation

ōu

hǎi shàng qīng ōu hé chǔ xún ?
yān bō wàn lǐ xìn fú chén 。
jīn zhāo hū xiàng chuán tóu jiàn , xiāo jìn píng shēng dé sāng xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.