Traditional

鴟鴉

翩然一鴉升,倏爾一鴟下,非惟飽殘余,亦可免彈射。
巡檐攫脯修,入舍掠膾炙,嗟汝無盈厭,坐是取驅嚇。
物情貴能改,一眚亦可貰。
並語黃雀群,勿輕敗吾稼。

Simplified

鸱鸦

翩然一鸦升,倏尔一鸱下,非惟饱残余,亦可免弹射。
巡檐攫脯修,入舍掠脍炙,嗟汝无盈厌,坐是取驱吓。
物情贵能改,一眚亦可贳。
并语黄雀群,勿轻败吾稼。

Pronunciation

chī yā

piān rán yī yā shēng , shū ěr yī chī xià , fēi wéi bǎo cán yú , yì kě miǎn dàn shè 。
xún yán jué fǔ xiū , rù shè l wù qíng guì néng gǎi , yī shěng yì kě shì 。
bìng yǔ huáng què qún , wù qīng bài wú jià 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.