Traditional

鵝湖夜坐書懷

士生始墮地,弧矢誌四方。
豈若彼婦女,齪齪藏閨房。
我行環萬裏,險阻真備嘗。
昔者戍南鄭,秦山郁蒼蒼。
鐵衣臥枕戈,睡覺身滿霜,官雖備幕府,氣實先顏行。
擁馬涉沮水,飛鷹上中梁,勁酒舉數鬥,壯士不能當。
馬鞍掛狐兔,燔炙百步香,拔劍切大肉,哆然如餓狼。
時時登高望,指顧無鹹陽。
一朝去軍中,十載客道傍,看花身落魄,對酒色淒涼,去年忝號召,五月觸瞿唐,青衫暗欲盡,入對衰涕滂。
今年復詔下,鴻雁初南翔,俯仰未閱歲,上恩實非常。
夜宿鵝湖寺,槁葉投客床。
寒燈照不寐,撫枕慨以慷。
李靖聞征遼,病憊更激昂;裴度請討蔡,奏事猶衷創。
我亦思報國,夢繞古戰場。

Simplified

鹅湖夜坐书怀

士生始堕地,弧矢志四方。
岂若彼妇女,龊龊藏闺房。
我行环万里,险阻真备尝。
昔者戍南郑,秦山郁苍苍。
铁衣卧枕戈,睡觉身满霜,官虽备幕府,气实先颜行。
拥马涉沮水,飞鹰上中梁,劲酒举数斗,壮士不能当。
马鞍挂狐兔,燔炙百步香,拔剑切大肉,哆然如饿狼。
时时登高望,指顾无咸阳。
一朝去军中,十载客道傍,看花身落魄,对酒色凄凉,去年忝号召,五月触瞿唐,青衫暗欲尽,入对衰涕滂。
今年复诏下,鸿雁初南翔,俯仰未阅岁,上恩实非常。
夜宿鹅湖寺,槁叶投客床。
寒灯照不寐,抚枕慨以慷。
李靖闻征辽,病惫更激昂;裴度请讨蔡,奏事犹衷创。
我亦思报国,梦绕古战场。

Pronunciation

é hú yè zuò shū huái

shì shēng shǐ duò dì , hú shǐ zhì sì fāng 。
qǐ ruò bǐ fù nǚ , chuò chuò cáng guī fáng 。
wǒ xíng huán wàn lǐ , xiǎn zǔ zhēn bèi cháng 。
xī zhě shù nán zhèng , qín shān yù cāng cāng 。
tiě yī wò zhěn gē , shuì jué shēn mǎn shuāng , guān suī bèi mù fǔ , qì shí xiān yán xíng 。
yōng mǎ shè jǔ shuǐ , fēi yīng shàng zhōng liáng , jìn jiǔ jǔ shù dǒu , zhuàng shì bù néng dāng 。
mǎ ān guà hú tù , fán zhì bǎi bù xiāng , bá jiàn qiē dà ròu , duō rán rú è láng 。
shí shí dēng gāo wàng , zhǐ gù wú xián yáng 。
yī zhāo qù jūn zhōng , shí zài kè dào bàng , kàn huā shēn luò pò , duì jiǔ sè qī liáng , qù nián tiǎn hào zhào , wǔ yuè chù qú táng , qīng shān àn yù jìn , rù duì shuāi tì pāng 。
jīn nián fù zhào xià , hóng yàn chū nán xiáng , fǔ yǎng wèi yuè suì , shàng ēn shí fēi cháng 。
yè sù é hú sì , gǎo yè tóu kè chuáng 。
hán dēng zhào bù mèi , fǔ zhěn kǎi yǐ kāng 。
lǐ jìng wén zhēng liáo , bìng bèi gēng jī áng û péi dù qǐng tǎo cài , zòu shì yóu zhōng chuàng 。
wǒ yì sī bào guó , mèng rào gǔ zhàn cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.