Traditional

鵝贈鶴

君因風送入青雲,我被人驅向鴨群。
雪頸霜毛紅網掌,請看何處不如君?

Simplified

鹅赠鹤

君因风送入青云,我被人驱向鸭群。
雪颈霜毛红网掌,请看何处不如君?

Pronunciation

é zèng hè

jūn yīn fēng sòng rù qīng yún , wǒ bèi rén qū xiàng yā qún 。
xuě jǐng shuāng máo hóng wǎng zhǎng , qǐng kàn hé chǔ bù rú jūn ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.